Vahiy nedir ve peygamberlere nasıl geliyor?


   

 

Eflatuna (Platon) göre de peygamber derken gökte peygamberlik eden, yani sırlı sembolleri "dikte eden" ruh öngörülmelidir. Onun gizemli simgelerini anlatanlar ise Allah'ın işte bu iş için yarattığı özel "anlayan" topluluktur ki, bu da müjdeciler ve uyarıcılar neslidir. Eflatun'a göre, Allah - anlayan topluluk, yani haber getirenler soyu için özel karaciğer türü yaratmış ve ona - Allah'la ilişki, geleceği görme ve b. İlahi özellikler vermiştir (Platon, "Timey", 71E, 72V). Kuran'da işte bu müjdeciler ve haberçiler soyu peygamberler adlandırılıyor (Kur'an, 2:213, 22:74).

 

Tüm bunlar demek oluyor ki, vahiy adlandırdığımız ekstatik durum Allah tarafından sadece bir nesle verilmiştir ki, bu da peygamberler soyu olarak tanıdığımız Azer oğlu İbrahim peygamberin neslidir. Batın ilminde İbrahim (Evre-Qam) sembolü - "kamlık durumunda Ra güneşi ile birleşik Ba ruhu" anlamına geliyor. Kaynaklarda, İbrahim peygamberin İlahi ateşten yaratılmış Eve atılması ve bu evin cennete dönüşmesi o demek ki, İbrahim karakteri - ana maddeden (İlahi ateşten) gökte cennet yaratmış Ra-Amon Allah'ın karakteridir. Diğer yahudi peygamberi olan Yakup peygamber ise, Tevrat'a göre Allahla "mücadele ediyor" ve Allah onu İsrail/İzrail adlandırıyor ki, bu da Osiris/Asar (Azer-Eli) eli anlamında, gökteki ruhlar dünyası - cennet demektir. Yakup (Yaqub) adı da Qeb (Gayb) alemi görüşünü ifade ediyor ve Batın ilminde bu imge - "bekâ makamında yaratılmış Gayb alemi" demektir. Böyle anlaşılıyor ki, peygamberin "vahiy" adlandırdığımız ekstatik durumu, sufi türüklerin (türk-teurq) beglik seviyesidir. Batın ilminde "bekâ" sembolü ile "vahiy" sembolü eş anlamlı sembollerdir ve "Hu ana maddesi ile birleşmiş Ba ruhu" demektir. Oğuz atasözü olan "beglik veriliyor, kahramanlık ise savaşta kazanılır" deyiminden de anlaşılıyor ki, beglik - vahiy gibi Allah tarafından veriliyor.

 

Tevrat'ta, beka seviyesi ile, yani vahiy yoluyla yaratılmış Gayb alemi – “Vahiy çadırı” adlandırılıyor. Bu kitaba göre, Musa peygamber kurban vasıtasıyla İlahi ateşi, yani ilk maddeni gökten getirmiş ve ondan Vahiy çadırı yaratmıştır ki, bu da öyle Gayb alemi, yani cennet anlamındadır (Библия, Исх.13:21,40:38, Чис.9:15-23, Лев.6:12,13). Fakat vahiy yoluyla, yani beka düzeyinde yaratılmış Gayb alemi hakkında bilgi veren en mükemmel kitap ise hindlilern "Bhaqavad-Gita" kitabıdır. Bu kitabın adından da göründüğü gibi burada beglik makamında yaratılmış Gayb alemine “Bhaqavad” denir ki, kitapta Bhaqavan adı aynı zamanda Allah'ın adı manasındadır.

 

Yunan mitolojisinde sufinin "vahiy" ekstatik durumuna - Vakh denir ve O, ecstasy, vecde ve cuşa gelmeni, aynı zamanda doğa kuvvetlerini bildiren Olimp Allah'ı sayılıyor. Vakh sembolüne diğer yerde Bahus denir ki, bu da bekâ sembolü ile aynı anlamlıdır. Fakat Vakh, Bahus Allahları kaynaklarda Osiris, Adonis, Dionis ve b. Allahları olarak da tanınır ki, bu semboller de gökte yaratılmış ruhlar dünyası ile ilgili sembollerdir.

 

Beka, vahiy sembolleri, Azeri türkcesinde "İlahi uyku" anlamında olan "vaqie" sembolü gibi de kalmıştır. Bu semboller Hint mitolojisinde Vaka (beka/baka) anlamında, nur saçan div ve yarıtanrı asurları bildiriyor. Asurlar ise öyle Sümer ve Mısır'ın Asar, yani Osiris (Azer) tanrılarıdır. Hint mitolojisinde Asurlar (Azeriler) olumlu niteliklere sahip varlıklar sayılıyorlar. Beğler ise burada bhakti (beg-kuti) gibi kayıt ediliyorlar ki, bu da "beg-huda" anlamında "Allah'ın begi" (Beg-Allah) görüşünü ifade ediyor. "Bhaqavad-Gita" kitabında Allah açık ilan ediyor ki, sadece "Benim bhaktilerim" beni gerekli derecede idrak edebilirler ve benim tebietime ulaşabilirler. Bu kitapta Allah bildiriyor ki, bhaktiler, yani Allah'a sadık ve temiz kullukla meşgul olan beg-hudalar, öldüğünde mümine dönüşüyor ve ebedi huzur bulurlar. Kitapta Allah, ahirette gelecek sevimli evladına der: "Ey Kunti oğlu, cesaretle herkese ilan et ki, Benim bhaktam asla ölmeyecektir" (Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами, «Вхагавад-Гита» Как она есть. М., 1990, 13/19; 9/31). Demek ki, Hint kaynaklarına göre de beglik seviyesi - ölümsüzlükle ilişkilidir ve Allah, sevimli mümin beglerine ebedi mutlu yaşam söz vermiştir.

 

Veda şastralarında kaydedilir ki, Allah'ın bhaktileri - yarıtanrılardır. İstenilen işle uğraşan bhakti - Allah'ın himayesi altındadır ve onlar Allah'ın sonsuz, yok olmayan alemine dahil olurlar (Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами, «Вхагавад-Гита» Как она есть. М., 1990, 562; 13/19; 18 / 56). Böyle anlaşılıyor ki, bhaktiler aynı zamanda yahudilerdir. Çünkü sadece yahudi levitlerini (El-Beyt) Allah "Benim" adlandırıyor ve Kendine bakım için ayırmıştır. Eğer biz eski kaynaklarda "yahudi" derken "ya-huda", yani Midiyanın kuti/quti/huda neslinin öngörüldüyünü dikkate alırsak, kabul ederiz ki, bhakti [BHKT] sembolü altında da beg-kuti [BG-KT], yani beg-huda [BG-HD] nesli anlaşılmalıdır. Qita/Qata sembolleri de bu anlamda "Allah ve onun soyu ile ilgili olan" anlamındadır.

 

İnduizmde, yoga sisteminin en yüksek seviyesine "bhakti-yoga" denir. Yoga sisteminin diğer türleri sadece bhakti-yoqanın bhakti seviyesine kalkması içindir (Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами, «Вхагавад-Гита» Как она есть. М., 1990, 346). Bu ise o demek oluyor ki, bhakti seviyesi öyle tasavvufun en yüksek seviyesi olan bekâ (baka) seviyesidir ve bu seviyeye kalkmış beg ebedi Allah'ta olur. Metinlere göre, ameli-salih bhakti yoga ile uğraşmıyor, çünkü onlar hep Krişna durumunda oluyorlar ve sadece onlar Qitanı idrak edebilirler. Hint kaynaklarında Ali İlahi Kimlik adlandırılan Allah, bhakti ile beş çeşit ilişkide olabiliyor: pasif durumda, aktif durumda, dost halinde, anne-baba gibi ve sevgili yar kısmında bhakti olmak mümkündür.

 

Bhakti-yoga aynı zamanda brahmo-bhakti basamağına ulaşmak, yani ana maddeye tam kavuşmak, onunla vahdet teşkil etmek demektir. "Bhaqavad-Gita" da denir: "Kim ki, brahma-bhuta seviyesine yükselir, o en Ali Brahmanı idrak edebiliyor. O asla mahzun olmaz ve hiçbir şey arzulamaz. O tüm varlıklara aynı gözle bakıyor. Böyle insanlar - diye Allah bildiriyor - temiz sevgi ve sadakatle Bana kulluk hakkı kazanıyorlar (Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами, «Вхагавад-Гита» Как она есть. М., 1990, 18; 18/54). Burada Ali Brahman deyince - ilk maddeni kendisine tabi etmiş Amon, yani Rahman Allah öngörülüyor. Eğer, Batın ilminde "brahmo" sembolünün öyle "İbrahim" sembolü olduğunu dikkate alırsak, anlarız ki, brahmo-bhuta seviyesi öyle İbrahim makamıdır. Bu ise İbrahim peygamberin İlahi oddakı ölümsüzlük seviyesini belirtir. Bu felsefenin ve genellikle "Bhaqavad-Gita" denilen İlahi şarkıların bilimsel izahı, yazarı olduğum "Batıni-Kur'an" kitabında verilmiştir.

 

Tüm bunlar demek oluyor ki, vahiy adlandırdığımız ekstatik durum, Azer oğlu İbrahim peygamberin beğler soyuna verilmiş İlahi bekâ seviyedir. Bu seviye çeşitli insanlara çeşitli amaçlarla verildiği için, vahyin kabulü da kendi seviyesine göre çeşitli formda kendini gösteriyor.

 

                                                                             Firudin Gilar Beg

                                                                             www.gilarbeg.com

  
Tarix:      www.gilarbeg.com Saytı